Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 21:
Przewodniczący – p. Sylwia Nowicka
Zastępca przewodniczącego – p. Joanna Kolasińska
Sekretarz – p. Magdalena Wyrwa

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący- p. Bernadeta Ignasiak
Zastępca przewodniczącego – p. Kamil Gotowała

WPŁATY NA KONTO RADY RODZICÓW
Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 21 w Bydgoszczy
PKO BP I/Bydgoszcz
60 1020 1462 0000 7602 0018 8805

INFORMACJE BIEŻĄCE
Stan dochodów i wydatków Rady Rodziców w roku szkolnym 2013-2014 – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 15.09.2014r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 13.10.2014r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 08.12.2014r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 19.01.2015r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 11.05.2015r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 15.06.2015r. - pobierz 
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 16.09.2015r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu  16.11.2015r . – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu  15.12.2015r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 15.02.2016r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 11.04.2016r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 07.06.2016r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 13.09.2016r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 11.10.2016r. –  pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 29.22.2017r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 17.01.2017r. –  pobierz 
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 21.02.2017r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 04.04.2017r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 09.05.2017r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 20.06.2017r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 21.09.2017r.  - pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 27.11.2017r. – pobierz

PROTOKOŁY Z KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ

Protokół z kontroli działalności Rady Rodziców w Zespole Szkół nr 21 w Bydgoszczy z dnia 16.09.2015r. – pobierz

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 21 W BYDGOSZCZY
Rozdział 1
Podstawa prawna

1. Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty i art. 4 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr.80, poz 542).

Rozdział 2
Tryb przeprowadzania wyborów

1. Rodzice uczniów poszczególnych klas podczas pierwszego zebrania w każdym roku szkolnym wybierają w tajnych wyborach po jednym przedstawicielu rad oddziałowych do Rady Rodziców.
2. Rada Rodziców wybiera spośród swoich członków:
– Prezydium Rady – jako wewnętrzny organ kierujący jej pracami (4 członków: przewodniczący, zastępca, sekretarz, członek prezydium).
– Komisję Rewizyjną – jako jej organ kontrolny (2 członków: przewodniczący, członek komisji).
3. Rada Rodziców wybierana jest na kadencję jednoroczną.
4. W przypadku odejścia z Prezydium Rady lub Komisji Rewizyjnej któregoś z ich członków w czasie trwania kadencji, zwołuje się zebranie plenarne dokonujące wyborów uzupełniających.
5. Prezydium Rady może spośród członków Rady powoływać stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze do wykonania określonych zadań.

Rozdział 3
Organizacja działań Rady

1. Zebranie plenarne Rady Rodziców zwoływane jest co najmniej 2 razy w roku szkolnym.
2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu.
3. Uchwały są protokołowane, za protokolarz i jego właściwe prowadzenie odpowiedzialny jest sekretarz Prezydium Rady Rodziców.
4. Na zebrania Rady Rodziców może być zaproszony dyrektor szkoły, jego zastępca lub przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

Rozdział 4
Cele i zadania Rady

1. Celem Rady jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
2. Działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.
3. Zadaniem członków Rady jest informowanie ogółu rodziców w klasie o problematyce i decyzjach podjętych na zebraniach Rady podczas spotkań wychowawcy klasy z rodzicami.
4. Wnoszenie spraw pod obrady na Radzie z upoważnienia ogółu rodziców.

Rozdział 5
Kompetencje Rady

1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;
– Programu wychowawczego szkoły,
– Programu profilaktyki.
2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

Rozdział 6
Gromadzenie i wydatkowanie funduszy Rady

1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
2. Propozycję wysokości składek ustala Rada Rodziców na pierwszym zebraniu plenarnym w każdym roku szkolnym.
3. Wydatkowanie zgromadzonych funduszy odbywa się zgodnie z wcześniej zatwierdzonym preliminarzem wydatków Rady na dany rok szkolny.

Rozdział 7
Obsługa księgowo-rachunkowa

1. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenia księgowości oraz do wszystkich czynności z tym związanych zatrudnia się fachową siłę księgową. Wynagrodzenie księgowej ustala się na zebraniu Rady, a umowę zlecenie zawiera w imieniu Rady jej przewodniczący.
2. Środki Rady gromadzone są na jej koncie bankowym Rady Rodziców.
3. Prawidłowość gospodarowania funduszami Rady sprawdza Komisja Rewizyjna.
4. Wypłaty z konta Rady są dokonywane po uprzednim ich zatwierdzeniu przez przewodniczącego Rady Rodziców.
5. Rada Rodziców może posługiwać się pieczątką podłużną o treści:
RADA RODZICÓW
przy Zespole Szkół nr 21
w Bydgoszczy