Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 32:
Przewodniczący – p. Kamil Machnik
Zastępca przewodniczącego –  p. Magdalena Wyrwa
Sekretarz – p. Agnieszka Żelech

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący- p. Bernadeta Ignasiak
Zastępca przewodniczącego – p. Kamil Gotowała

WPŁATY NA KONTO RADY RODZICÓW
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 32 w Bydgoszczy
PKO BP I/Bydgoszcz
60 1020 1462 0000 7602 0018 8805

INFORMACJE BIEŻĄCE

Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 15.09.2014r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 13.10.2014r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 08.12.2014r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 19.01.2015r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 11.05.2015r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 15.06.2015r. - pobierz 
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 16.09.2015r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu  16.11.2015r . – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu  15.12.2015r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 15.02.2016r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 11.04.2016r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 07.06.2016r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 13.09.2016r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 11.10.2016r. –  pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 29.22.2017r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 17.01.2017r. –  pobierz 
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 21.02.2017r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 04.04.2017r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 09.05.2017r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 20.06.2017r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 21.09.2017r.  - pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 27.11.2017r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 14.09.2018r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 27.11.2018r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 30.01.2019r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 27.03.2019r. –  pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 08.05.2019r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 16.10.2019r. –  pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 11.12.2019r. – pobierz
Protokół z zabrania Rady Rodziców w dniu 15.09.2020r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 15.06.2021r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 15.09.2021r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 30.11.2021r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 8.02.2022r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 28.04.2022r. -pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 31.05.2022r. – pobierz
Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 8.09.2022 – pobierz

PROTOKOŁY Z KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ

Protokół z kontroli działalności Rady Rodziców w Zespole Szkół nr 21 w Bydgoszczy z dnia 16.09.2015r. – pobierz

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I DWUJĘZYCZNYMI W BYDGOSZCZY

Rozdział 1

Podstawa prawna

§1

 1. Niniejszy regulamin działalności Rady rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz   84 ust. 1-2  ustawy  z 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

Rozdział II

Zakres i   przedmiot działania

§2

 1. Rada rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodzi­ców uczniów szkoły.
 2. Rada rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim oraz organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) działającymi w  szkole, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i   wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i   opiekuńczej szkoły.

 §3

 1. Terenem działania rady rodziców jest budynek szkoły.
 2. Rada rodziców może podejmować działania również w  innych miej­scach, w  których przebywają uczniowie w  trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Rozdział III

Tryb przeprowadzania wyborów

 §4

 1. Wybory do rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału, bez względu na liczbę rodziców przybyłych na spotkanie.
 2. Termin pierwszego zebrania rodziców w  oddziałach w  każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły.
 3. Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w  każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
 4. Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady oddziałowej:
  • powołanie komisji skrutacyjnej;
  • przyjmowanie zgłoszeń kandydatur;
  • nadzorowanie przebiegu głosowania;
  • podanie wyników głosowania.

 §5

 1. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową.
 2. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
 3. Do udziału w  wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może reprezentować w  wyborach tylko jeden rodzic.
 4. Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w  głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.

 §6

 1. Wybory odbywają się w  głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w  zebraniu. Jeżeli trzecia (w przypadku 3 osobowej rady oddziału)
  i kolejne osoby uzyskały taką samą liczbę głosów, głosowanie, dla tych osób powtarza się.
 2. Osoba otrzymująca największą liczbę głosów w  wyborach do rady oddziału, jest jednocześnie wybrana do rady rodziców szkoły jako jej delegat, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie postanowi inaczej.
 3. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.

 §7

 1. Pierwsze zebranie rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.
 2. Rada rodziców wybiera ze swojego grona przewodniczącego rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, komisję rewizyjną.
 3. Kandydatów do trzyosobowej komisji rewizyjnej rady rodziców wyłania się spośród pozostałych delegatów uczestniczących w  zebraniu rady rodziców.

Rozdział IV

Władze rady

 §8

 1. Przewodniczący rady organizuje prace rady, zwołuje i   prowadzi zebrania rady, reprezentuje radę na zewnątrz.
 2. Zastępca przewodniczącego rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w  czasie jego nieobecności. Zakres zadań zastępcy ustala przewodniczący.
 3. Sekretarz rady odpowiada za dokumentację rady i   protokołowanie jej posiedzeń.
 4. Skarbnik rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez radę.
 5. Komisja rewizyjna nadzoruje prace rady, w  tym działalność finansową. Komisja rewizyjna przedstawia rodzicom szkoły sprawozdanie z wykonywanego nadzoru, 1 raz
  w roku.
 6. W przypadku odejścia z prezydium rady rodziców lub komisji rewizyjnej któregoś
  z ich członków w  czasie trwania kadencji, zwołuje się zebranie plenarne dokonujące wyborów uzupełniających.
 7. Prezydium rady może spośród członków rady powoływać stałe lub doraźne komisje
  i zespoły robocze do wykonania określonych zadań.

Rozdział V

Organizacja działań rady

 §9

 1. Zebranie plenarne rady rodziców zwoływane jest co najmniej 2 razy w  roku szkolnym.
 2. Zebrania rady mogą być również zwoływane w  każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu rady oraz na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej.
 3. Przygotowanie zebrania rady jest obowiązkiem przewodniczącego.
 4. Zebrania rady prowadzone są przez przewodniczącego lub upoważnionego przez przewodniczącego członka rady.
 5. W zebraniach rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.
 6. Zebrania rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków rady.
 7. Rada obraduje na zebraniach i   podejmuje uchwały w  sprawach należących do jej kompetencji, określonych w  ustawach, a także w  przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
 8. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w  głosowaniu jawnym.
 9. W sprawach personalnych głosowanie odbywa się w  trybie tajnym.
 10. Uchwały są protokołowane, za protokolarz i   jego właściwe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium rady rodziców.

 Rozdział VI

Cele i   zadania rady

 §10 

 1. Celem rady jest:
 • reprezentowanie ogółu rodziców szkoły;
 • podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły;
 • wnioskowanie do innych organów szkoły w  tym zakresie spraw;
 • działanie na rzecz wychowawczej i   opiekuńczej funkcji szkoły.
 1. Zadaniem członków rady jest:
  • informowanie podczas spotkań z wychowawcą ogółu rodziców w  klasie
   o problematyce i   decyzjach podjętych na zebraniach rady;
  • wnoszenie spraw pod obrady na radzie z upoważnienia ogółu rodziców;
  • głosowanie na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez radę;
  • aktywne uczestnictwo w  posiedzeniach rady.

 

Rozdział VII

Kompetencje rady

 §11

 1. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

 §12 

 1. Do kompetencji rady rodziców należy w  szczególności:
 • występowanie do dyrektora i   innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i   opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
 • uchwalanie w  porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, obejmującego wszystkie treści i   działania o charakterze wychowawczym i   profilaktycznym skierowanego do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
 • opiniowanie programu i   harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
 • opiniowanie statutu szkoły, szkolnego zestawu podręczników;
 • określanie w  porozumieniu z dyrektorem szkoły, wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły;
 • opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu; rada rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w  terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
 • opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i   materiałów edukacyjnych w  przypadku braku zgody miedzy nauczycielami przedmiotu;
 • opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
 • wyrażanie opinii o innych formach zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów.
 1. Rada rodziców może:
 • wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 • występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i   opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
 • delegować swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
 • delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
 1. Rada rodziców ma prawo wyrażania swojej opinii o pracy szkoły, dyrektora i   nauczycieli.

Rozdział VIII

Szczegółowe zasady działania rady rodziców

§13

 1. Zadania przewodniczącego rady rodziców:
 • reprezentowanie rady rodziców na zewnątrz;
 • kierowanie całokształtem prac rady rodziców, w  tym działalnością finansowo-gospodarczą;
 • przygotowanie zebrania rady rodziców, które polega w  szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków rady rodziców o terminie zebrania – z uwzględnieniem daty i   godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i   proponowanym porządku zebrania;
 • prowadzenie zebrań rady rodziców oraz prezydium;
 • opracowanie projektu planu działalności rady rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny;
 • przekazywanie dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i   wniosków wypracowanych przez radę rodziców;
 • podpisywanie uchwał rady rodziców;
 • monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez radę rodziców;
 • informowanie rady rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał;
 • podpisywanie protokołów z zebrań rady rodziców oraz prezydium.
 1. Zadania sekretarza rady rodziców:
 • zapewnienie właściwej organizacji pracy rady rodziców;
 • opracowanie harmonogramu prac i   zebrań rady rodziców;
 • organizacyjne przygotowanie zebrań rady rodziców oraz prezydium;
 • protokołowanie zebrań rady rodziców oraz prezydium;
 • prowadzenie korespondencji i   dokumentacji rady rodziców oraz prezydium.
 1. Zadania skarbnika rady rodziców:
 • prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej rady rodziców;
 • wypełnianie obowiązków określonych prze­pisami prowadzenia gospodarki finansowej i   rachunkowości.
 1. Zadania prezydium rady rodziców:
 • bieżące kierowanie pracą rady rodziców w  okresie między zebraniami;
 • odbywanie zebrań w  miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na semestr;
 • koordynowanie działalności rad oddziałowych rodziców;
 • zatwierdzanie planu działalności rady rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny;
 • zatwierdzanie harmonogramu prac i   zebrań rady rodziców;
 • decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej rady rodziców;
 • składanie okresowych sprawozdań z działalności na ogólnym zebraniu rodziców.

Rozdział IX

Gromadzenie i   wydatkowanie funduszy rady

 §14

 

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 2. Środki z funduszu rady mogą być przeznaczane jedynie na zadania, które wynikają ze statutu szkoły.
 3. Fundusze rady rodziców mogą być przeznaczone w  szczególności na:
  • poprawę bazy materialnej szkoły;
  • wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;
  • wycieczki szkolne, wypoczynek letni i   zimowy uczniów;
  • imprezy szkolne;
  • nagrody, stypendia;
  • zapomogi;
  • obsługę finansową rady rodziców;
  • pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów;
  • pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.
 4. Sposób wydatkowania środków rady rodziców pochodzących z innych źródeł może być   w  części zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające.     w  takim przypadku prezydium rady rodziców bez zgody ofiarodawców nie może wydatkować środków na inne cele.
 5. Wszelkie ruchomości i   urządzenia zakupione z funduszy rady rodziców szkoły stają się własnością szkoły i   podlegają inwentaryzacji.

 §15

 1. Proporcję wysokości składek ustala rada rodziców na pierwszym zebraniu plenarnym  w  każdym roku szkolnym.
 2. Wydatkowanie zgromadzonych funduszy odbywa się zgodnie z wcześniej zatwierdzonym preliminarzem wydatków rady na dany rok szkolny.
 3. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu rady rodziców mogą składać:
 • dyrektor szkoły;
 • wychowawcy klas;
 • pedagog szkolny;
 • rady oddziałowe;
 • organizatorzy imprez organizowanych na terenie szkoły;
 • samorząd uczniowski.

Rozdział X

Obsługa księgowo-rachunkowa

 §16 

 1. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy rady rodziców, prowadzenia księgowości oraz do wszystkich czynności z tym związanych zatrudnia się fachową księgową. Wynagrodzenie księgowej ustala się na zebraniu rady, a umowę zlecenia zawiera
  w imieniu rady jej przewodniczący.
 2. Środki rady gromadzone są na koncie bankowym rady rodziców.
 3. Prawidłowość gospodarowania funduszami rady sprawdza komisja rewizyjna.
 4. Wypłaty z konta rady rodziców dokonywane są po uprzednim ich zatwierdzeniu przez przewodniczącego rady rodziców.
 5. Rada rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

 

RADA RODZICÓW

                            przy Szkole Podstawowej nr 32 im. Floriana Kaji

                               z Oddziałami Sportowymi i   Dwujęzycznymi

                                                     w  Bydgoszczy