SUS – Szkoła Ucząca Się

  Od roku 2012 nasza szkoła należy do ogólnopolskiego programu Szkoła Ucząca Się (SUS).
Program ten ma na celu podniesienie jakości pracy polskiej oświaty poprzez profesjonalizację pracy szkół i nauczycieli. Ta profesjonalizacja ma tworzyć kulturę organizacji i pracy szkoły dającą się przedstawić jako systemy zapewniania jakości, w tym jakości uczenia się uczniów.
Cele przyświecające uczestnikom projektu to między innymi:
• Dobra edukacja wykorzystuje i rozwija naturalne dla człowieka cechy: chęć poznawania świata, zdobywania umiejętności, troskę o otoczenie, pragnienie decydowania, działania i współdziałania z innymi.
• Szkoła powinna być miejscem umożliwiającym efektywne uczenie się uczniów, w tym szczególnie powinna rozwijać zdolność do myślenia, kompetencje kluczowe i uczenie się ze zrozumieniem.
• Szkoły, jak i instytucje im pomagające, muszą stawać się instytucjami uczącymi się. Obserwować swoją pracę i jej efekty, poddawać je krytycznej refleksji i być gotowym na zmiany dotyczące własnego działania.

Tytuł Szkoły Uczącej Się otrzymują szkoły, które demonstrują wprowadzenie tych praktyk do swojej codziennej pracy.
Przystępując do programu nauczyciele naszej szkoły wspólnie z rodzicami i uczniami określili profil szkoły. W wyniku tych prac wyłoniliśmy do realizacji dwa cele:
a. Uczniowie wiedzą, jak poprawiać prace, uzupełniać zaległości, uzupełniać braki dzięki wykorzystaniu informacji zwrotnej.
b. Uczniowie świadomie i odpowiedzialnie wybierają dalszą drogę kształcenia.

Nasza szkoła w styczniu 2015 roku organizuje panel koleżeński, który będzie podsumowaniem dwuletniej pracy. Zakończy się on uzyskaniem tytułu Szkoły Uczącej Się.

Tytuł Szkoły Uczącej Się jest najważniejszym honorowym tytułem nadawanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest potwierdzeniem, że nauczyciele szkoły wdrażają w swojej pracy z uczniami procedury zarządzania jakością pracy skoncentrowane na procesie uczenia się uczniów. Tytuł jest docenieniem wysiłków nauczycieli i dyrektora szkoły, którzy wspólnie budują wewnętrzny system zapewniania jakości poprzez stawianie mierzalnych celów, zespołową pracę służącą ich realizacji, monitorowanie efektów pracy oraz krytyczną refleksję nad praktyką szkolną.
Tytuł jest nadawany na okres trzech lat i starania szkoły o nadanie tytułu mogą być powtarzane w kolejnych latach, po wygaśnięciu jego aktualności. Starania szkoły o nadanie tytułu po raz trzeci i kolejny mogą być zwieńczone tytułem Lidera Szkół Uczących Się na okres pięciu lat i po spełnieniu dodatkowych warunków.