Historia szkoły

ZS21
„Ty jedna prowadzisz ku światu,
blask wiedzy rozdajesz jak ogień.
Z radością i dumą największą
Twym uczniem nazywać się mogę”.
Grażyna Tutak
HISTORIA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 32 w Bydgoszczy
Kiedy zabrzmiał pierwszy dzwonek…
 Po 14 miesiącach budowy, dnia 1 września 1985 roku, Szkoła Podstawowa nr 32 w Bydgoszczy rozpoczęła pracę.  Dyrektorem placówki został mgr Lech Wardziński, a na stanowiska wicedyrektorów zostały powołane panie: mgr  Krystyna Graczkowska, mgr Barbara Korwel i mgr Jolanta Kubiak. W 41 oddziałach szkolnych i 2 oddziałach  przedszkolnych uczyło się 1214 uczniów. Grono pedagogiczne liczyło wówczas 64 osoby oraz 23 pracowników  administracji i obsługi. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli oddano 26 nowocześnie urządzonych pracowni, halę  sportową, świetlicę oraz stołówkę. Od listopada 1985 roku rozpoczęła wypożyczanie książek biblioteka szkolna,  posiadająca 3883 woluminów. W ciągu pierwszych lat pracy szkoła wzbogaciła się o doskonale wyposażony gabinet stomatologiczny oraz gabinet do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci z wadami postawy, które zostały otoczone fachową opieką rehabilitacyjną.

Ambicją dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego stało się wypracowanie wysokiego poziomu dydaktycznego i dobrej opinii w środowisku oraz w mieście.

Florian Kaja – naszym patronem
Florian Kaja Dnia 14 października 1989 roku dobiegły końca trwające od 16 stycznia 1987 roku przygotowania do nadania naszej szkole  imienia. Otrzymaliśmy zaszczytne imię Floriana Kaji, wybitnego bydgoskiego nauczyciela, zamordowanego przez hitlerowców  jesienią 1939 roku.

 Młodzież i Rada Pedagogiczna wybrała jego sylwetkę spośród wielu godnych postaci. Na uroczystość, oprócz przedstawicieli władz  miejskich i wojewódzkich, zaproszono również rodzinę Patrona. Obecni byli jego synowie: Henryk, Lech i Jerzy, wnuki i prawnuki.  Odczytany został akt nadania imienia szkole, odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci Patrona, a dyrektor Lech Wardziński przekazał  młodzieży sztandar ufundowany przez rodziców i sponsora „Piecobudowę”.

Podczas uroczystości po raz pierwszy odśpiewano hymn szkoły, którego słowa nawiązują do życia Floriana Kaji.

Sztandar Szkoły Podstawowej nr 32 w Bydgoszczy
„Dodawaj nam szkoło odwagi w myśleniu, działaniu i trudzie…”

Sztandar

Od początku istnienia szkoły funkcjonowało na jej terenie wiele organizacji uczniowskich. Już we wrześniu 1985 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, który umożliwił dzieciom podejmowanie różnorodnych, ciekawych przedsięwzięć. Do najciekawszych imprez należy zaliczyć: konkurs piosenki z playbacku, wybory najsympatyczniejszych uczniów szkoły, 100 pytań do dyrektora, Koło Fortuny, licytację zorganizowaną z okazji Dnia Edukacji Narodowej, korowód w strojach ludowych państw całego świata z okazji Dnia Dziecka. Od września 1985 roku aktywnie działał w szkole szczep ZHP – 6 drużyn harcerskich i 10 zuchowych. Brały one udział w biegach patrolowych, konkursach, wielobojach, zdobywały odznaki chorągwiane.
W czerwcu 1986 roku powstało Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne. Młodzież brała udział w obozach wędrownych, (organizowanych podczas wakacji), w rajdach pieszych, biegach nocnych, w konkursach piosnki turystycznej.
Tradycje czerwonokrzyskie kontynuowało szkolne koło PCK. Organizowało ono corocznie „Gwiazdkę dla wszystkich dzieci”, zbiórkę funduszy, odzieży i zabawek dla potrzebujących. Propagowało bezpieczeństwo, higienę i przeprowadzało szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Szkolne koło LOP skupiało młodzież, której sprawy ochrony środowiska naturalnego nie są obojętne. Organizowane były akcje dokarmiania zwierząt i gromadzenia pieniędzy na pomoc dla bezdomnych zwierząt. Uczniowie uczestniczyli w obchodach Dnia Ziemi, Dnia Europy, w Sprzątaniu Świata i różnych konkursach np. „Europa w szkole”, „Las”.
Już w pierwszym roku pracy istniało 18 kół zainteresowań, które w czerwcu 1986 roku zapoczątkowały tradycję organizowania wystaw swoich osiągnięć. Szczególne miejsce w funkcjonowaniu szkoły zajmował i zajmuje sport. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów stwarzały i stwarzają warunki dla wszechstronnego rozwoju młodzieży.

Gimnazjum Sportowe nr 8 w Bydgoszczy
W stronę zmian…
1 września 1999 roku u boku Szkoły Podstawowej nr 32 w Bydgoszczy utworzono Sportowe Gimnazjum nr 8, w którym uczniowie mogą uprawiać, pod opieką wykwalifikowanych trenerów, wybraną dyscyplinę sportu: strzelectwo sportowe lub koszykówkę chłopców.

Z początkiem roku szkolnego 2002/2003 Szkoła Podstawowa nr 32 i Gimnazjum nr 8 stały się Zespołem Szkół nr 21.

W tym kształcie funkcjonują do dzisiaj. W czerwcu 2007 roku szkoła uroczyście pożegnała długoletniego i zasłużonego dla placówki dyrektora, mgra Lecha Wardzińskiego. Wraz z nim na emeryturę odeszła wicedyrektor – pani mgr Barbara Korwel.

1 września 2007 roku kierownictwo w Zespole Szkół nr 21 w Bydgoszczy objęła pani mgr Arletta Popławska. Odtąd wspierać będzie nową dyrektor w jej przedsięwzięciach pani wicedyrektor – mgr Lucyna Dunst, nauczyciel matematyki w naszej szkole. Rok później nastąpiła kolejna zmiana. We wrześniu 2008 roku do grona dyrekcji dołączyła pani wicedyrektor – mgr Katarzyna Straszewska, nauczyciel nauczania zintegrowanego.

Duże zaangażowanie nauczycieli w proces dydaktyczny oraz rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży owocuje sukcesami uczniów naszej szkoły w różnorodnych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Szkoły osiągają również bardzo dobre wyniki na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych, plasując się na czołowych miejscach rankingów szkół bydgoskich.

Zdjęcia

Opracowanie: A. Panic-Komorowska, M. Roguszczak